Право на информационните и комуникационните технологии, том II

Право на информационните и комуникационните технологии, том II

22.00 лв.

бр.

Подзаглавие:
Административноправни и технологични аспекти
Автор:
Проф. д-р Георги Г. Димитров
Година на издаване:
2014
Издателство:
Фондация "Право и Интернет", гр. София, България
ISBN:
978-619-7192-12-4
Обем:
416 страници
Формат:
70/100/16, меки корици
Анотация:
Това е втори том на научен труд, изследващ систематично правните проблеми на информационните и комуникационните технологии. Предвид мащабността на изследването и необходимостта от правни и технологични познания за развитието на науката право на ИКТ, авторът насочва фокуса на научното изследване единствено върху административноправните и технологични аспекти на това явление. Така за първи път са изследвани няколко обособени групи проблеми. На първо място задълбочено е анализиран режимът на електронното управление, приложимите принципи при предоставяне на електронни аадминистративни услуги за нуждите на реформата на администрацията за работа в електронна среда. Отграничено е това понятие от други сродни понятия. Анализиран е в дълбочина нормативно закрепения архитектурен модел за реализиране на концепцията. Изследвани са правилата относно обезчепчаване на оперативната съвместимост и информационна сигурност за нуждите на автоматизиран обмен между различните участници, с оглед предоставянето на електронни административни услуги. На следващо място авторът изследва систематично, последователно и задълбочено материата относно режимът на информацията – закрила на личните данни, закрила на класифицираната информация, правилата за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор. Една глава е посветена на защитата на режима на регулирае криптографията, като знанията обхождат всички нейни основни аспекти – в сферата на електронните подписи, електронните съобщения, електронното управление и класифицирана информация. Като неделима част от изследването на криптографията намира място и анализът на режима на търговия със стоки с възможна двойна употреба. На следващо място е изследван за първи път режимът на стандартизацията в областта на ИКТ. Макар да поддържа висок научен стил и методи на научно изследване, достъпният изказ позволява този труд да се използва от всякакви специалисти – със или без юридическо образование – софтуерни инженери, компютърни специалисти, информационни брокери, служители в съдебната система, адвокати, магистрати и всички заинтересовани лица.
Каталог:
Комуникационно право, Електронно управление, Защита на личните данни, Други