Глобалният кампус

Глобалният кампус

Хартиен вариант, с възможност за четене в офиса на фондацията

Подзаглавие:
-
Автор:
Румен Николов
Година на издаване:
2009
Издателство:
Авангард Прима
ISBN:
978-954-323-529-2
Обем:
266 страници
Формат:
А4
Анотация:
В книгата се идентифицират и изследват процеси и проблеми, свързани с ефективното интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в дейностите както вътре в един университет, така и в дейности, свързани с различни външни за университета организации и потребители, с цел да се подобри качеството на обучението, изследователската работа и управлението и да се засили ролята на университета в служба на обществото. Представя се модел на Глобален кампус, както и отделни негови компоненти, инструменти, методи, форми на организация и принципи. За основа на изследванията, представени в книгата, са използвани резултати от множество изследователски, образователни, развойни и внедрителски проекти, включително и проекти и изследвания, в които авторът е участвал като ръководител, изследовател и разработчик.
Забележки:

Книгата е достъпна само на български език.

Каталог:
Други