За нас

Фондация „Право и Интернет” е неправителствена организация, създадена през 2001 година, понастоящем обединяващ център на знания в областта на правните проблеми, свързани с използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България. Фондацията работи за развитието на нормативната уредба на обществените отношения в електронната среда, и за навлизането на новите технологии в съдебната система, адвокатската професия и в работата на държавната администрация. В рамките на целите си, организацията подпомага държавата, браншовите организации и неправителствения сектор чрез реализирането на десетки проекти. Множество други са насочени към университетите и академичните институции за развитие на правни дисциплини в сферата на информационните технологии.

Експертите на Фондацията са участвали в създаването на съвременната нормативна уредба в сферата на ИКТ и транспонирането на европейското законодателство в България - Законът за електронната търговия, Законът за електронното управление, Законът за електронния документ и електронния подпис, Законът за електронните съобщения, Законът за търговския регистър, наказателната уредба на компютърните престъпления и на още десетки закони, наредби, инструкции и други подзаконови актове, регулиращи отношенията в тази сфера.

Представители на фондацията са канени често да подпомагат със знанията си разработването на политики и стратегии от национално значение, като Стратегията за електронно правителство, Стратегията за електронно здравеопазване в България, Политиките и стандартите за предоставяне на административни услуги на гражданите по електронен път, Стратегията за конкурентоспособността на България на международните пазари на информационни и комуникационни технологии и др.

Фондацията провежда проучвания в областта на електронния документ и електронния подпис, електронното правителство, електронното здравеопазване, електронното правосъдие, електронните разплащателни инструменти, защитата на личните данни и личната сфера, управлението на електронни идентичности. Експертите на фондацията са независими национални кореспонденти по редица мониторингови проекти на Европейската комисия за степента на транспониране на законодателството на ЕС в България.

Работата на фондацията се подпомага от знанията на водещи специалисти, работещи в сферата на информационните и комуникационните технологии - магистрати, преподаватели в престижни университети в страната и чужбина, полицаи, адвокати, юрисконсулти и държавни служители. Организацията работи усилено за предаване на знанията на експертите в обществото чрез множество обучения на представителите на съдебната система, държавната администрация и обществеността.

Експертите на фондацията са автори на над 500 книги, статии, анализи и проучвания в сферата на правото на информационните и комуникационните технологии в страната и чужбина. Те са редактори и на престижни международни издания в тази област.

Служителите на Фондацията обединяват своите знания, умения и творчески потенциал, за да осъществят една обща идея - да бъдат максимално полезни на общество със своите проекти, анализи и организирани мероприятия. Опитът, придобит през годините показва, че най-важна предпоставка за успех е постоянният стремеж за постигане и поддържане на възможно най-високите професионални стандарти и за предоставяне на иновативни и устойчиви решения.

Понастоящем Фондацията разполага с опитен административен екип и с компетенциите и експертизата на над 30 водещи специалисти, работещи в областта на правото на информационните и комуникационните технологии. В допълнение, организацията притежава и богата база данни от български и международни висококвалифицирани консултанти, на които винаги може да разчита при реализирането на своите проекти.
 

Фондация "Право и Интернет" не предоставя безплатни правни консултации или друга форма на правна помощ и съдействие. Информацията на сайта не следва да се разглежда като правен съвет и предприемането на действия въз основа на тази информация е с риск и отговорност на ползващите я лица.