ЦПИКТ

През май 2004 г. е учреден Център по право на информационните и комуникационни технологии (ЦПИКТ), като организационно обособено звено към Фондация “Право и Интернет”. Към Центъра са привлечени водещите български експерти в областта на комуникационното и медийно право, електронна търговия, електронно управление, защитата на интелектуалната собственост, защитата на лични данни, стандартизацията и сигурността в областта на ИКТ, компютърните престъпления и др.

Основни насоки в дейността на ЦПИКТ са: съдействие за бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии в правната професия; и подпомагане въвеждането на модерна нормативна уредба, свързана с информационните и комуникационни технологии, в съответствие с Европейското и международно законодателство.

За осигуряване високото ниво на правна експертиза, като специалисти, подпомагащи дейностите на Центъра, са привлечени водещи имена от академичните, съдебните, адвокатските и административни среди. Покана за привличане на специалист към Центъра се отправя след изключително стриктен подбор на база единствено личностни качества и професионални познания, без оглед на организациите, към които работят или представляват. За качеството на правната експертиза свидетелства безрезервната готовност на подобни центрове от всички европейски държави да си партнират с ЦПИКТ за осъществяване на общите им цели (вж. Партньорства).

Относно опита на отделните експерти на Центъра бихме отбелязали: консултиране на Европейската комисия по въпросите на пазарните и правните аспекти на електронните подписи; разработване на Закона за електронния документ и електронният подпис, нормативните актове по прилагането му и на коментара към закона (“Електронният документ и електронният подпис. Правен режим”, 2004 г.); разработване създаването на нормативната рамка за прилагането на електронния подпис в съдебната система; разработване на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, Закона за електронната търговия и др.; подпомагане разработването на вътрешно-ведомствени правила и други актове за използването и съхранението на електронни документи и електронни подписи в Министерството на финансите, Националната агенция по приходите и др.; осигуряването на съответствие на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с изискванията на нормативните актове в областта на ИКТ при осъществяване на електронна кореспонденция и издаване на актове в електронна форма; подпомагане на Главна данъчна дирекция по въпросите, свързани с изработването на процедура за подаването на данъчни декларации по ДДС по електронен път, като част от услугите на електронното правителство; консултиране на Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на регистрацията на доставчици на удостоверителни услуги; и мн. други. Под различни форми експертите на ЦПИКТ участват в множество работни групи, създадени от администрацията с цел подготовка и хармонизиране на различни нормативни документи: Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националната Агенция по приходите, бившото Министерство на държавната администрация и административната реформа, Министерство на правосъдието и други. Предвид участието на експертите в подготовката на редица проектозакони, свързани с информационните и комуникационни технологии, както и опита им в разработването на подзаконови нормативни документи, ЦПИКТ се утвърждава като необходим партньор при подготовката на различните нормативни документи, уреждащи отношенията на информационното общество.