Добре дошли научете повече

Фондация „Право и Интернет” работи за развитието на нормативната уредба на обществените отношения в електронната среда и за навлизането на новите технологии в съдебната система, адвокатската професия и в работата на държавната администрация. В рамките на целите си, организацията подпомага държавата, браншовите организации и неправителствения сектор.

Фондацията реализира проекти в областта на телекомуникациите и информационните технологии, електронното управление, електронната търговия, електронния документ и електронния подпис и др.

Експертите на Фондацията са участвали в създаването на съвременното българско законодателство в сферата на информационните и комуникационните технологии, в т.ч. Закона за електронната търговия, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, Закона за търговския регистър, Закона за електронните съобщения и последните изменения на Закона за електронния подпис и електронния документ и подзаконови актове по прилагането му, глава „Компютърни престъпления" от Наказателния кодекс и други нормативни актове.

Последни заглавия оше заглавия

Право на информационните и комуникационните технологии, том I

Гражданскоправни аспекти

Автор: Проф. д-р Георги Г. Димитров

Право на информационните и комуникационните технологии, том I

Право на информационните и комуникационните технологии, том II

Административноправни и технологични аспекти

Автор: Проф. д-р Георги Г. Димитров

Право на информационните и комуникационните технологии, том II

Международна енциклопедия по право

Кибер право, Монография България

Автор: д-р Георги Димитров

Международна енциклопедия по право

Отговорност на доставчиците на удостоверителни услуги

Как доставчиците на удостоверителни услуги в областта на електронните подписи управляват своите задължения

Автор: Георги Димитров

Отговорност на доставчиците на удостоверителни услуги